Kullancı (Üyelik) Sözleşmesi

COM.com.tr

KULLANICI  (ÜYELİK) SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmede, COM COM.tr 'e ait “com.com.tr” adlı web sitesine, aplikasyonlarına, mobil sürümlerine ve sair sistemlerine kaydedilecek yahut iletilecek kişisel bilgi ve verilerin ne şekilde işleneceği, bunların nasıl korunacağı, tarafların yasal yükümlülükleri gibi hukuki hususlar norm altına alınıp tarafların açık rızalarına sunulmuş olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) ve General Data Protection Regulation (“GDPR”)’nin ilgili hükümlerinde öngörülen AÇIK RIZANIN gerekleri yerine getirilmiş olmaktadır. İşbu sözleşme, aydınlatma protokolü ve gizlilik politikasının bir eki mahiyetinde olup, iki metnin de onaylanması ile kişisel verilerin işlenmesi mümkün ve hukuka uygun hale gelir. Kişisel verilerin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin yasal iş ve işlemler ile işbu kullanıcı sözleşmesinden doğacak bilumum akdî iş ve işlemler, 6698 sayılı KVKK’nin 5. maddesi uyarınca, işbu kullanıcı sözleşmesine verilecek rızanın varlığı ile meşru ve cari sayılır. Rıza gösterilecek şartlar aşağıda açıklanmış olup, değinilmeyen hususlar hakkında yürürlükteki mevzuatın hükümleri esas alınır.

K O Ş U L L A R

Taraflar

MADDE 1.- (1) İşbu sözleşme, “öneren” ve “veri sorumlusu” sıfatını haiz “com.com.tr(bundan sonra kısaca “com.com.tr” olarak anılacaktır) ile, “kabul eden” sıfatını haiz “VERİ SAHİBİ arasında akdedilmiş olup, hüküm  ve sonuçlarını dürüstlük kuralları çerçevesinde iki taraf için doğuracaktır.

(2) Sözleşme, usulüne uygun karşılıklı rızaların varlığı ile geçerlik kazanır. Yasal usûl, kullanıcının sözleşmeyi elektronik ya da fiziki ortamda kabul ettiğini açıklar irade beyanı ile yerine getirilmiş olur. Elektronik ortamdaki rıza, com.com.tr’un sunduğu onay butonunun işaretlenmesi ile açıklanır.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

MADDE 2.- (1) Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerinin hüküm altına alınmasına, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu ve 6698 s. KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğuna ve veri sahiplerinin verilerinin işlenmesi bakımından gereken açık rızalarının olduğu hususlara dair esasları içerir. Bunun yanında, KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLARI VE SAİR ANLAŞMALARI da içermektedir.

(2) Sözleşmenin değindiği her husus, özü ve sözüyle tarafları bağlar; her bir taraf, kendi hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olmakla sorumludur. Bunun yanında, sözleşme ile değinilmeyen hususlar hakkında, başta 6698 s. Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun, GDPR ve 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nun ilişkili hükümleri olmak üzere sair yasal mevzuatın emredici ve düzenleyici hükümleri uygulanır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 3.- (1) Veri sorumlusu, verileri hukuka uygun şekilde işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(2) Veriler, veri sahibinin açık rızasına dayalı olarak işlenebilir. Açık rıza, aydınlatma protokolünde yazılı işleme şekillerine ilişkin olarak verilir.

(3) Veriler şu şekillerde işlenir:

  1. com.com.tr, sözü edilen kişisel verileri, ticari amaçlarına uygun olarak ve bu amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Bununla birlikte; com.com.tr’a giriş yapılması için bir kullanıcı adı, ad soyad ve şifre oluşturulması gerekecek olup, oluşturulan şifre ve kullanıcı adları ve ad soyad otomatik olarak yazılımımıza kaydedilecek, sisteme kayıt yapılabilmesi için Facebook ya da Google gibi sair sosyal medya hesapları aracılığı kullanılabilecektir. Kayıt için sosyal medya hesaplarının aracı olarak kullanılması durumunda, bu hesaplara ilişkin kullanıcı adları ve sair teknik bilgiler (şifre dışında) kaydedilip depolanacak ve bu sayede sözü edilen veriler ile sisteme otomatik giriş sağlanabilecektir. com.com.tr’a üye olabilmek için veri sahiplerinin e-posta adreslerine bir aktivasyon kodu gönderilecek olup, sözü edilen e-posta adres' com.com.tr’a ait yazılımda kayıtlı bulundurulacaktır. Ancak, e-posta adresleri veya telefon numaraları üçüncü kişilere aktarılmaması ve sair ticari amaçlarla kullanılmaması com.com.tr sorumluluğunda olup, numaralar yalnızca “kaydedilmek ve depolanmak” suretiyle işlenecektir, ancak kişiler kendi rızaları ile isterler ise bu telefon numaralarını ilan açıklamasında paylaşabilirler doğacak yasal sorumluluk com.com.tr’a ait değildir.
  2. Veri sahipleri, com.com.tr’a üye olmalarını izleyen aşamalarda, talepleri ve rızaları doğrultusunda doğum tarihlerini, cinsiyetlerini ve konumlarını paylaşabilir. Bu halde veriler ALENİ hale getirilmiş sayılacak olup, com.com.tr bu verileri 6698 s. Kanun’un 5’inci maddesi doğrultusunda açık rıza aranmaksızın işleyebilir.
  3. Veri sahiplerinin com.com.tr’a “üye” olarak kaydolmalarından sonra, kullandıkları cihazın sağladığı teknik veriler vasıtasıyla edinilen konum bilgileri com.com.tr tarafından işlenmeye başlar. Bahse konu işleme, konum bilgisinin doğrudan doğruya adres bilgisi içermemek ve geniş bir alanı göstermek suretiyle üçüncü kişilerle ticari maksatlarla paylaşılması şeklinde yapılır. Konum bilgilerinin paylaşımı, konum bilgisinin açık ve net olarak iletilmesi suretiyle yapılmaz, konum belirtmek için geniş çaplı bir çember veya İl, İlçe, Mahalle adı ilede belirtilir. Böylelikle doğrudan konum bilgisi paylaşılmaz, bunun yerine takribi bir konum bilgisi paylaşılmış olur. com.com.tr, bahse konu işlemeyi ancak veri sahibinin açık rızasının alınmasından sonra gerçekleştirir.
  4. Veri sahipleri, com.com.tr’a üye olmalarının akabinde ad ve soyadlarını paylaşabilirler. Bu veriler com.com.tr tarafından kaydedilip depolanır. Ancak, ad ve soyadın doğru olmaması ve bunun üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal eder boyuta ulaşması halinde doğacak yasal sorumluluk com.com.tr’a ait değildir.
  5. Veri sahipleri com.com.tr aracılığıyla paylaşacakları gönderi ve ilanlarda ad ve soyadlarını paylaşmak zorunda değildir. Nitekim, com.com.tr’un işlediği ad ve soyadlar da üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak, veri sahiplerinin kendiliklerinden işbu paylaşımı yapmaları, 6698 s. Kanun m. 5 bağlamında com.com.tr’a verileri işleme hakkı tanır. Ad ve soyadın veri sahipleri tarafından paylaşılması sebebiyle gündeme gelecek hukuksal sorumluluk com.com.tr’a ait değildir.
  6. Veri sahipleri, com.com.tr’u kullandıkları sırasında muhtelif ticari reklamlar ile karşılaşabilir. Google Admob gibi uygulamalar aracılığıyla gerçekleşen işbu reklamlar, reklam verenin ve reklam sorumlusunun sorumluluğunda olup, com.com.tr işbu reklamlar bakımından yönetici konumu haiz değildir. Bu sebeple, reklamlardan kaynaklanan kişisel veri ihlalleri com.com.tr’u bağlamaz. Bununla beraber, com.com.tr tarafından işlenen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde yazılı olduğu şekiller ile sınırlı olmakla birlikte Google gibi ticari platformlarla paylaşılabilir.
  7. Veri sahipleri, com.com.tr’u kullanırken yaptıkları yorumlar ve sair paylaşım teknikleriyle üçüncü kişilerle paylaşıp aleni hale getirdikleri kişisel verilerinin com.com.tr tarafından 6698 s. Kanun m. 5 bağlamında işlenebileceğini bilir. Bahse konu paylaşımlar nedeniyle doğacak zararlardan com.com.tr sorumlu değildir.
  8. Veri sahipleri, com.com.tr aracılığıyla paylaştıkları (özel ileti yoluyla iletilmeyip gayrımuayyen-belirsiz sayıda kişinin erişimine açılan paylaşımlar) fotoğrafları aleni hale getirmiş sayılır. İşbu aleni kişisel veri, com.com.tr tarafından 6698 s. Kanun’un 5’inci maddesi doğrultusunda işlenebilir.
  9. Veri sahipleri, com.com.tr aracılığıyla sistemde kayıtlı diğer veri sahipleri ile özel ileti (“chat” de denmektedir) yoluyla iletişim kurabilir, bu kimselerle fotoğraf yahut konum paylaşımı içerisinde bulunabilir. com.com.tr, işbu paylaşımları da kaydetmek ve depolamak suretiyle işler. Kişilik haklarının ihlal edilmemesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bağlamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun işlenmemesi bakımından sorumluluk com.com.tr tarafından üstlenilir. Özel iletiler aracılığıyla paylaşılan hususlardan doğan zararlar com.com.tr’u ilgilendirmez.

(4) Veri sahibi, yukarıda sayılı işleme şekillerine açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Bunun yanında, açık rızasının aydınlatma protokolüne bağlı olarak BİLGİLENDİRMEYE DAYALI OLDUĞUNU, hangi hususlar hakkında açık rıza verdiğinin BELİRLİ OLDUĞUNU ve rızasının irade fesadı halleriyle sakat olmadığını kabul ve beyan eder.

(5) com.com.tr, şu hallerin varlığı durumunda açık rıza aramaksızın kişisel verileri işleyebilir:

    * Kanunlarda açıkça öngörülmesi

    * Kişinin, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olması (varsayılan rıza hali)

    * Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

    * Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemesinin mecburi olması

    * Veri sahibinin verilerini ALENΠhale getirmiş olması

   * Veri sahibinin temel haklarına zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

(6) Kişisel veriler; işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veri sorumlusu tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi halinde silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

(7) Veriler, com.com.tr’un sistem ve yazılımlarına iletilecek ya da kaydedilecek her türlü kişisel bilgi ve verinin bunlara özgü bir sisteme kayıtlanması ve depolanması suretiyle toplanır. İşbu toplama işlemi, internet üzerinden mobil aygıtlara ya da bilgisayarlara ve sair elektronik cihazlara yüklenecek “aplikasyon” üzerinden yapılacak olup, veri işlemeye ilişkin temel iş ve işlemler de bu aplikasyon üzerinden gerçekleştirilecektir. Aplikasyona ya da uygulamaya kaydedilecek kişisel her türlü bilgi, giriş kısmında izah edilen “kişisel veri” kavramına dahil olup, verilerin sisteme kayıtlanmasından sonra yukarıda tarif edilen şekilde işlenmesi mümkün hale gelmektedir.

(8) Veri sahipleri, com.com.tr aracılığıyla ilan paylaşımı yapabilir. Bahse konu ilanların daha fazla veri sahibine (kullanıcıya) erişim sağlaması için SPONSORLU ya da PARTNER etiketi ile yapılan paylaşımlar, com.com.tr’un TAKDİREN VE TEŞDİDEN belirleyeceği ücrete tabidir. Bahse konu etiketlerle yapılan paylaşımlar, com.com.tr’nin takdiren ve teşdiden belirleyeceği ücretin com.com.tr’a ödenmesi ile diğer veri sahiplerine (kullanıcılara) gösterilir. Bahse konu ücretin com.com.tr’a ödenmesi ile birlikte ilanlar özel etiketle paylaşılacağından, ÜCRET/HİZMET İADESİ YAPILAMAZ.  

(9) Kullanıcılar, com.com.tr aracılığıyla yapacakları ilanlarda ilana eklenen verilerin görünmesini sağlarlar. Kullanıcı adının gerçek ad ve soyad ile oluşturulması da mümkün olup, bu seçim ad ve soyadın alenileşmesi sonucunu doğurur. Verinin alenileştirilmesi ise, 6698 s. Kanun m. 5 bağlamında com.com.tr’a söz konusu veriyi dürüstlük kuralları çerçevesinde işleme hakkı tanır.

(10) Kullanıcılar, diğer kullanıcıları takibe alarak bu kullanıcıların com.com.tr’un izin verdiği ölçüdeki faaliyetlerini takip edebilirler. Ancak com.com.tr, üçüncü kişilerle veri paylaşımını ancak işbu sözleşmenin eki mahiyetinde olan aydınlatma metninde ve işbu sözleşmede yazılı olduğu şekilde yapar.

(11) Veri sahipleri, istemleri doğrultusunda diğer veri sahiplerini engelleyebilir. Ancak bu, com.com.tr’un veri işleme politikasına halel getirmez. Veriler yine işbu sözleşmede ve aydınlatma metninde yazılı olduğu gibi işlenir.

(12) Veri sahipleri, diğer kullanıcılarla özel ileti yoluyla iletişim kurabilir. Bahse konu iletişimlerden doğan zararlar com.com.tr’u bağlamaz.

(13) Veri sahiplerinin com.com.tr vasıtasıyla paylaşacakları ilanlar ve gönderiler, 5651 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi doğrultusunda kontrol edilmeksizin üçüncü kişilerin erişimine açılır. Bu sebeple, yapılacak paylaşımlardan doğan zararlar com.com.tr ile ilintilendirilemez.

(14) com.com.tr, web sitesi ve aplikasyonları üzerinde serbestçe değişiklik yapabilir, iş ve işlemlerin yönetimini dilediği şekilde gerçekleştirebilir. Paylaşım kurallarını dilediği gibi değiştirebilir, mevcut kuralları ilga edebilir. Bu husustaki değişiklikleri kullanıcılarına bildirmek zorunluluğu bulunmamakta olup, veri sahiplerinin ve keza kullanıcıların işbu kurallara uymaları gerekir. com.com.tr’un tüm hakları saklı olup, kullanıcıların bundan kaynaklanan itirazları varsa, hukuki yola başvurmaları mümkün değildir. Ancak com.com.tr ile iletişime geçilebilir.

(15) Veri sahipleri, diğer veri sahiplerinin ilanlarında yorum ve puanlama yapabilirler. Bunlara ilişkin usuli kararlar com.com.tr tarafından takdiren ve teşdiden verilir. Yapılan yorumlar ve puanlamalar veri sahiplerinin sorumluluğundadır.  

(16) Veri sahibi, com.com.tr’u hukuka uygun iş ve işlemleri için kullanacağını, işbu sözleşmeye, yürürlükteki mevzuata ve öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. com.com.tr aracılığıyla işlenen suçlar com.com.tr yöneticilerini ve organ temsilcilerini ilgilendirmeyecek olup, bu sebeple doğacak zararların com.com.tr tarafından tazmini istenemez.

(17) Veri sahibinin şu hakları saklıdır:

      * Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

      * İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      * Verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      * Verilerin aktarıldığı kişileri öğrenme,

      * Verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

     * Şartları oluştuğunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri alınması, ileriye etkili olarak sonuç doğuracak olup; geri alma anına değin gerçekleştirilen işlemeler hukuka uygunluğunu sürdürecektir.)

      * Düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme,

      * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda meydana gelecek zararların tazminini talep etme (6098 s. TBK m. 49 uyarınca, veri sorumlusunun kusuru bulunması şartıyla)

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı

MADDE 4.- (1) com.com.trun her tür ögesinin (arayüz, yazılım, servisler, tasarımlar ve diğer her türlü fikri ve teknik anlamda ‘eser’ statüsüne giren ögelerin) fikri mülkiyet hakkı, veri sorumlusuna ve sahibine aittir. İzinsiz kopyalanması, taşınması, aktarılması veya farklı bir yolla çoğaltılması işbu sözleşmeye ve fikri mülkiyet haklarına halel getirir.

(2) Bu hükme aykırılık halinde, 5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nun tazminat hükümleri ve keza 5237 s. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili fiile uygun cezai hükümleri uygulama alanı bulur.

Ödemeler

MADDE 5.- com.com.tr’a yapılacak ödemeler, web sitesi ya da aplikasyon üzerinden banka/kredi kartı üzerinden, com.com.tr’un belirleyeceği yöntem üzerinden yapılacak olup, ücretleri belirleme yetkisi de com.com.tr’un tekelindedir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 6.- (1) Kullanıcı, com.com.tr’un kullanması sırasında gerçekleştirdiği her türlü eylemden, yüklediği her türlü içerikten ve her türlü hukuka aykırı fiilinden kişisel olarak ve münhasıran sorumludur. Bunun yanında com.com.tr; ticari elverişlilik, belli bir amaca veya ilkeye uygunluk dahil,  ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir garanti vermediğini belirtir.

(2) com.com.tr’un web sitesi yahut da uygulamaları kapsamındaki tüm içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, com.com.tr’un sunulan  içeriğin tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi

Sözleşmenin Yürürlüğü

MADDE 7.-   Bu sözleşme, tarafların herhangi bir kanal vasıtasıyla verecekleri onay ile birlikte yürürlüğe girer. Yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliğini sürdürür.

Sözleşmenin Feshi ya da Sözleşmeden Dönme

MADDE 8.-  (1) Taraflardan herhangi biri, yazılı bir bildirimle işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. Fesih, karşı tarafa varmakla sonuç doğurur.

(2) Sözleşmenin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(3) Bunun yanında, fesih bildirimi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri alınması anlamına gelmekte olup, fesih bildiriminin veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri işlenmesi mümkün değildir. Ancak fesih ileri etkili sonuç doğurmaktadır; fesihten önceki işlemeler geçerliliğini sürdürür. 

(4) Sözleşme, mahiyeti itibariyle ani edimli bir içerikte ise, bu takdirde fesih değil dönme yoluyla sözleşmenin sona erdirildiği kabul edilir. Dönme durumunda, kişisel verilerin işlenmemiş olması ve işlenmeyecek olduğu hususları veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır.

Diğer Hükümler

MADDE 9.- Bu sözleşmedeki hükümlerden herhangi birinin yürürlükteki emredici hukuki normlara aykırı olması halinde, aykırı olan hüküm dışındaki diğer hükümlerle sözleşme yürürlüğünü sürdürür.

MADDE 10.-  İşbu sözleşmenin değinmediği hususlarda Aydınlatma Metni’nin hükümleri, bunun da değinmediği hususlarda ilgili yasal mevzuat esas alınır.

MADDE 11.-    İşbu sözleşme ve eki mahiyetindeki Aydınlatma Metni’nden kaynaklanan uyuşmazlıklarda com.com.tr’un yerleşim yerindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkili sayılacak olup, taraflar uyuşmazlıklarını sözleşmenin bu hükmünde belirtilen yargı mercilerinde çözecektir.