KVKK Rıza Metni

COM.com.tr RIZA METNİ

COM.com.tr, başta 6102 s. Türk Ticaret Kanunu, 5651 s. Kanun  ve 6098 s. Türk Borçlar Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olarak hukuk alanındaki varlığını sürdürmektedir.

Yukarıda ticari ünvanı verilen websitesi veri sorumlusu olup, şirkete bağlı olarak çalışan ve işbu rıza metni boyunca da kısaca com.com.tr” olarak anılacak olan uygulama, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun (bu kısımdan sonra kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) olmak üzere, ilgili tüm hukuki normların gerekli kıldığı hak ve yükümlülüklere riayet etmek suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

COM.com.tr, kullanıcıların kişisel verilerinin yasal şartlara uygun olarak işlenmesine ve gizli tutulmasına saygı duymayı, bunları ancak işbu protokolde yazılı olduğu şekilde işlemeyi ve bununla ilgili bilumum yasal gerekliliklere uymayı bir ön koşul olarak görmektedir.

Öte yandan, kişisel verilerin Türk ve uluslararası hukuk düzlemindeki tüm hukuki normlara uygun olarak işlenmesinden, bu bilgilerin başka bir kurum ya da kişiyle işbu protokolde yazılı şartlara uygun olarak paylaşılıp paylaşılmamasından, veri sorumlusu ya da veri işleyen tarafından hukuka aykırı amaçlarla kullanılmamasından ve bununla ilgili yasal iyi niyet kurallarına uygun hareket edilmesinden, ilgili hukuki düzenlemelerin çizdiği çerçevede yukarıda bilgileri verilen veri sorumlusu mesuldür. Esas alınan temel hukuksal kaideler 6698 s. KVVK ve uluslararası alanda ise General Data Protection Regulation (GDPR) ‘de yer almaktadır.

İşbu aydınlatma protokolü ve gizlilik politikası metninde, yasada aranan koşullara uygun olarak; veri sorumlusunun bilgileri, veri sorumlusunun temel yasal/akdi sorumlulukları, verilerin işlenme amacı, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, verilerin işlenmesi usulüne ilişkin temel yollar, veri toplamanın şekli ve hukuki sebepleri bulunmaktadır.

İşbu rıza metninin kişisel veri sahipleri tarafından okunması gerekmekte olup, veri sorumlusu işbu protokolü okunmaya ve yasaya uygun halde veri sahiplerine sunmakla 6698 s. KVKK m. 10’da belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır.

Veri sorumlusunun veri işlemesi, şu iki aşamadan sonra hukuka uygun ve geçerli hale gelmektedir:

 1. İşbu rıza metninin veri sahipleri tarafından okunması ve veri sahiplerinin gereği gibi aydınlatılması,
 1. Verilerin işlenmesine ve işleme yöntemine ilişkin açık rızanın alınacağı, işbu rıza metni ve protokolünün eki mahiyetindeki kullanıcı sözleşmesinin onaylanması.

Yukarıda sıralanan aşamalara gerek olmaksızın, yasada belirtilen hallerin varlığı halinde açık rızanın alınmasına lüzum olmaksızın veri işlemenin mümkün olduğu haller, 6698 s. KVKK m.5’te açıkça düzenlenmiş olup, önemle hatırlatılır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Veri işleme için açık rızanın aranmadığı haller vaki olsa dahi, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü devam etmektedir. Bu sebeple, işbu aydınlatma metninin bu hallerde dahi okunarak onaylanması ve com.com.tr’un ancak bu aşamadan sonra kullanılması gerekmektedir.

Anılan rıza, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onayı” ifade etmekte olup, konuya  ilişkin ayrıntılar, işbu metinde ve bilahare akdedilecek KULLANICI SÖZLEŞMESİNDE belirtilmiştir. Sözleşmeye ve işbu metne verilecek onaydan önce, şu kavramların tanımlanması yararlı olacaktır:

Verilerin işlenmesi mefhumundan anlaşılması gereken; verilerin kaydedilmesi, değiştirilmesi, elde edilmesi, aktarılması, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, üçüncü kişilerle paylaşılması, depolanabilmesi işlemleri olup, bahse konu iş ve işlemlerin yürütülmesinden COM.com.tr sorumludur. Hangi işlemelere onay verileceği ve COM.com.tr ’nin hangi işleme şekilleriyle veri işlediği aşağıda belirtilmiştir. Kişisel veri mefhumundan ise, kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılan her türkü bilgi anlaşılması gerekmektedir. Veri sorumlusu, verilerin işlenmesi sürecini yöneten kişi;  veri işleyen ise veri sorumlusunun emir ve talimatıyla hareket etmekle birlikte işleme sürecindeki iş ve işlemleri yapan kişidir.


A Ç I K L A M A L A R    V E    R I Z A   M E T N İ

 1. com.com.tr’UN GENEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI VE PRENSİPLER
 1. Başta 6698 s. KVKK olmak üzere, yürürlükteki tüm hukuki düzenlemelere uygun hareket etmek suretiyle, kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin yasal yükümlülüklere uyma mesuliyeti veri sorumlusuna aittir. Doğabilecek zararlardan sorumluluk veri sahibine ait olup, veri sorumlusunun işbu zararlardan sorumluluğu için 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca COM.com.tr ’e yüklenilebilecek sübjektif bir kusurun varlığı şart olup, kullanıcının aşağıda açıklanacak kişisel kusuru halinde COM.com.tr ’nin herhangi bir şekilde sorumluluğu cihetine başvurulması mümkün değildir. Bunun yanında, 6098 s. TBK’nin kusursuz sorumluluk hallerine ilişkin hükümlerinin uygulama alanı bulmayacağı da ayrıca ifade edilmelidir.

 

 1. Önemle belirtelim ki, tüm kişisel verilere karşı fevkalade bir saygı duyuyoruz; bu durum, kullanıcılarımızın ve bizimle kişisel verilerini paylaşan her kurum ve kişinin güvenini kazanmak konusunda gösterdiğimiz dikkati yansıtır. Bahse konu verilerin işlenmesi, ancak yasada aranan koşulların varlığı halinde yahut açık rızanız ile mümkündür.

 

 1. COM.com.tr ’nin VERİ İŞLEME YÖNTEMİ VE İŞLEMENİN İÇERİĞİ
 1. com.com.tr, işbu rıza metni ve gizlilik politikası ve akabinde akdedilecek kullanıcı sözleşmesindeki şartları kabul eden veri sahipleri için, uygulamaya kaydedilen verileri usulüne uygun olarak işleyebilir.  Bu bakımdan com.com.tr, “veri sorumlusu” sıfatını haizdir.
 1. Kişisel veriler; yukarıda sözü edilen aşamaların akabinde com.com.tr tarafından elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek; yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
 1. com.com.tr, sözü edilen kişisel verileri, ticari amaçlarına uygun olarak ve bu amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Bununla birlikte; com.com.tr’a giriş yapılması için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulması gerekecek olup, oluşturulan şifre ve kullanıcı adları otomatik olarak yazılımımıza kaydedilecek, sisteme kayıt yapılabilmesi için Facebook ya da Google gibi sair sosyal medya hesapları aracılığı kullanılabilecektir. Kayıt için sosyal medya hesaplarının aracı olarak kullanılması durumunda, bu hesaplara ilişkin kullanıcı adları ve sair teknik bilgiler (şifre dışında) kaydedilip depolanacak ve bu sayede sözü edilen veriler ile sisteme otomatik giriş sağlanabilecektir. com.com.tr’a üye olabilmek için veri sahiplerinin telefon numaralarına bir aktivasyon kodu gönderilecek olup, sözü edilen telefon numaraları com.com.tr’a ait yazılımda kayıtlı bulundurulacaktır. Ancak, telefon numaralarının üçüncü kişilere aktarılmaması ve sair ticari amaçlarla kullanılmaması com.com.tr sorumluluğunda olup, numaralar yalnızca “kaydedilmek ve depolanmak” suretiyle işlenecektir.
 1. Veri sahipleri, com.com.tr’a üye olmalarını izleyen aşamalarda, talepleri ve rızaları doğrultusunda doğum tarihlerini, cinsiyetlerini ve konumlarını paylaşabilir. Bu halde veriler ALENİ hale getirilmiş sayılacak olup, com.com.tr bu verileri 6698 s. Kanun’un 5’inci maddesi doğrultusunda açık rıza aranmaksızın işleyebilir. Ancak com.com.tr bahse konu verileri, işbu rıza metninin akabinde onaylanacak KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASINDAN ve AÇIK RIZANIN ALINMASINDAN ÖNCE işlemeyecektir.
 1. Veri sahiplerinin com.com.tr’a “üye” olarak kaydolmalarından sonra, kullandıkları cihazın sağladığı teknik veriler vasıtasıyla edinilen konum bilgileri com.com.tr tarafından işlenmeye başlar. Bahse konu işleme, konum bilgisinin doğrudan doğruya adres bilgisi içermemek ve geniş bir alanı göstermek suretiyle üçüncü kişilerle ticari maksatlarla paylaşılması şeklinde yapılır. Konum bilgilerinin paylaşımı, konum bilgisinin açık ve net olarak iletilmesi suretiyle yapılmaz, konum belirtmek için geniş çaplı bir çember veya İl, İlçe, Mahalle adı ilede belirtilir. Böylelikle doğrudan konum bilgisi paylaşılmaz, bunun yerine takribi bir konum bilgisi paylaşılmış olur. com.com.tr, bahse konu işlemeyi ancak veri sahibinin açık rızasının alınmasından sonra gerçekleştirir. Rıza, bilahare akdedilecek KULLANICI SÖZLEŞMESİ ile verilir.
 1. Veri sahipleri, COM.com.tr ’e üye olmalarının akabinde ad ve soyadlarını paylaşabilirler. Bu veriler COM.com.tr tarafından kaydedilip depolanır. Ancak, ad ve soyadın doğru olmaması ve bunun üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal eder boyuta ulaşması halinde doğacak yasal sorumluluk com.com.tr ’e ait değildir.
 1. Veri sahipleri com.com.tr aracılığıyla paylaşacakları gönderi ve ilanlarda ad ve soyadlarını paylaşmak zorunda değildir. Nitekim, COM.com.tr ’nin işlediği ad ve soyadlar da üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak, veri sahiplerinin kendiliklerinden işbu paylaşımı yapmaları, 6698 s. Kanun m. 5 bağlamında com.com.tr’a verileri işleme hakkı tanır. Ad ve soyadın veri sahipleri tarafından paylaşılması sebebiyle gündeme gelecek hukuksal sorumluluk com.com.tr’a ait değildir.
 1. Veri sahipleri, com.com.tr’u kullandıkları sırasında muhtelif ticari reklamlar ile karşılaşabilir. Google Admob gibi uygulamalar aracılığıyla gerçekleşen işbu reklamlar, reklam verenin ve reklam sorumlusunun sorumluluğunda olup, com.com.tr işbu reklamlar bakımından yönetici konumu haiz değildir. Bu sebeple, reklamlardan kaynaklanan kişisel veri ihlalleri com.com.tr’u bağlamaz. Bununla beraber, com.com.tr tarafından işlenen kişisel veriler, işbu rıza metninde yazılı olduğu şekiller ile sınırlı olmakla birlikte Google gibi ticari platformlarla paylaşılabilir. İşbu paylaşım bir “kişisel veri işleme” mahiyetinde olup, bilahare akdedilecek KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASINDAN SONRA gerçekleşir. Bahse konu paylaşım için verilecek kullanıcı rızası, üyelik sonrasını kapsamakta olup, üyelikten önce herhangi bir veri işleme işlemi yapılmaz. Bu sebeple, üyelik ve açık rıza öncesindeki ihlaller com.com.tr’u ilgilendirmeyeceğinden, ilgili veri sorumlusu aleyhine hukuki yola başvurulması gerekir.
 1. Veri sahipleri, com.com.tr’u kullanırken yaptıkları yorumlar ve sair paylaşım teknikleriyle üçüncü kişilerle paylaşıp aleni hale getirdikleri kişisel verilerinin com.com.tr tarafından 6698 s. Kanun m. 5 bağlamında işlenebileceğini bilir. Bahse konu paylaşımlar nedeniyle doğacak zararlardan com.com.tr sorumlu değildir.
 1. Veri sahiplerinin com.com.tr aracılığıyla yapacakları hiçbir paylaşım, com.com.tr tarafından kontrol edilmez. Bu sebeple, 5651 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi doğrultusunda, doğacak zararlardan com.com.tr sorumlu olmayıp, oluşacak suçlardan com.com.tr yöneticilerinin iştiraki yahut da failliği düşünülemez.
 1. Veri sahipleri, com.com.tr aracılığıyla paylaştıkları (özel ileti yoluyla iletilmeyip gayrımuayyen-belirsiz sayıda kişinin erişimine açılan paylaşımlar) fotoğrafları aleni hale getirmiş sayılır. İşbu aleni kişisel veri, com.com.tr tarafından 6698 s. Kanun’un 5’inci maddesi doğrultusunda işlenebilir.
 1. Veri sahipleri, com.com.tr aracılığıyla sistemde kayıtlı diğer veri sahipleri ile özel ileti (“chat” de denmektedir) yoluyla iletişim kurabilir, bu kimselerle fotoğraf yahut konum paylaşımı içerisinde bulunabilir. com.com.tr, işbu paylaşımları da kaydetmek ve depolamak suretiyle işler. Kişilik haklarının ihlal edilmemesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bağlamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun işlenmemesi bakımından sorumluluk com.com.tr tarafından üstlenilir.
 1. Kişisel bilgilerin yukarıda tarif edilen şekilde işlenmeleri hakkında, başta 6698 sayılı KVKK ve GDPR yönetmeliğinin ilgili hükümleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası hukuki normlara uygun hareket edilir. Sözü edilen kanun ve yönetmelik hükümleri ile, yasal mevzuatta yer alan ilişkili hukuki normlar, işbu veri işleme politikasının hukuki sebebini teşkil etmektedir.
 1. Veriler, com.com.tr ’nin sistem ve yazılımlarına iletilecek ya da kaydedilecek her türlü kişisel bilgi ve verinin bunlara özgü bir sisteme kayıtlanması ve depolanması suretiyle toplanır. İşbu toplama işlemi, internet üzerinden mobil aygıtlara ya da bilgisayarlara ve sair elektronik cihazlara yüklenecek “aplikasyon” üzerinden yapılacak olup, veri işlemeye ilişkin temel iş ve işlemler de bu aplikasyon üzerinden gerçekleştirilecektir. Aplikasyona ya da uygulamaya kaydedilecek kişisel her türlü bilgi, giriş kısmında izah edilen “kişisel veri” kavramına dahil olup, verilerin sisteme kayıtlanmasından sonra yukarıda tarif edilen şekilde işlenmesi mümkün hale gelmektedir.

 

 1. COM.com.tr ’nin VERİ İŞLEME AMACI VE İLİŞKİLİ UYGULAMALARI
 1. com.com.tr, işbu protokole konu tüm faaliyetlerini ticari ve mesleki ahlaka uygun olarak, 6102 s. TTK, 5651 s. Kanun ve 6098 s. TBK ve sair yasal mevzuat bağlamında, ticari kar edinmek ve ticari iş ve işlemlerini yürütmek maksadıyla idare etmektedir.
 1. com.com.tr, yukarıda tarif olunan şekilde veri işlemekte olup; veri sahiplerinin yukarıda açıklanan verilerini kullanarak bunları işlemektedir. Veri işlemekteki temel amaç sistem güvenliğini ve com.com.tr aracılığıyla yapılacak ticari işlemlerin güvenliğini sağlamak olup, işbu amaca hizmet eden her şekilde veri işlemesi yapılmaktadır. (1)’inci bentte yazılı mesleki ve ticari işleyiş, işbu bentte sözü edilen amaçlarla, ve yukarıda tarif edilen şekillerde veri işlenmesiyle sağlanmaktadır. com.com.tr, üyelerinin kendi aralarında alış-veriş yapmalarını temin eder, bu sayede ticari kar ve çıkar elde eder. Veriler, ticari ve teknik güvenliğin temini amacıyla işlendiği gibi, ticari kar elde etmek maksatlarıyla da işlenebilir. İşleme, ancak veri sahibinin açık rızasıyla mümkün olup, işbu rıza bilahare akdedilecek KULLANICI SÖZLEŞMESİ ile verilir.
 1. com.com.tr ’e iletilen kişisel verilerin, yukarıda amaçları izah edilen şekilde kullanımı açısından güvenilir, gerçek ve gerekli olduğunda güncel olmasını sağlamak için atılması gereken tedbirler alınacak olup, buna ilişkin sorumluluk veri sorumlusu com.com.tr’a aittir. Nitekim, veri ve bilgilerin yukarıda izah olunan ticari ve mesleki amaca uygun olarak kullanımı, bunlara ilişkin hukuki normlara uyulacağı hususları güvencemiz altındadır.  
 1. Belirtelim ki, verilerin işlenme sürecinin sağlıklı olarak ilerlemesi ve herhangi bir sorun ortaya çıkmaması için gereken tüm tedbirler alınmakta olup; tedbirlerin işlerliğine ilişkin denetimler periyodik olarak tarafımızca yerine getirilmektedir. Keza, bu verilere izinsiz erişimin önlenmesi için gerekli tedbirler de alınmış ve yerine getirilmektedir.

 

 1. COM.com.tr ’e İLETİLECEK KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA BİÇİMİ VE BUNA İLİŞKİN TEKNİK BİLGİLER
 1. Öncelikle belirtelim ki, yukarıda da tarif olunduğu üzere, kişisel veri kavramı yalnızca kişilerin ad-soyadlarını, fotoğraflarını ve buna benzer somut bilgilerinin değil, kullandığı bilgisayarı, IP adresini, çerezlerini (cookies) ve buna benzer elektronik bilgilerini de içermektedir. Kişisel verilerin tarafımıza iletilmesi ve iletilen verilerin tarafımızca işlenmesi, temel olarak veri sahibinin açık rızasına ve tarafımızca yerine getirilmekte olan aydınlatma yükümlülüğünün ifasına bağlıdır.
 1. Ayrıca belirtelim ki, kişisel verilerin bilinmesi ile kişisel verilerin işlenmesi aynı anlama gelmemektedir. Kişisel verilerin bilindiği, bunların işlenebildiği anlamına gelmez. Kaldı ki, kişisel verilerin bilinmesinde yasal bir engel yoktur; yasal şartlar, kişisel verilerin işlenmesi noktasında yerine getirilmelidir. Kişisel verilerin işlenmesi, yasal şartların yerine getirilmesiyle mümkün olup, verilerin bilinmesi bahse konu yasadaki şartların ifasına bağlı değildir. Aşağıdaki bentte, verilerin hangi yöntemlerle “bilinebilir” hale geldiği teknik olarak sınıflandırılmak suretiyle izah edilmiştir. Bilinen verilerin “işlenmesi” için ise, işbu protokol ile yerine getirilen aydınlatma yükümlülüğünün ardından, bilahare akdedilecek kullanıcı sözleşmesinin onaylanması gerekmektedir.

(2) Yukarıda belirtildiği üzere, com.com.tr kullanıldığında, veri sahipleri hakkında mevzuata uygun olarak veri toplanmaya başlanmaktadır. Bahse konu veriler, aydınlatma yükümünün tarafımızca ifasından ve açık rızanın alınmasından sonra işlenmektedir. Veri toplama süreci temel olarak aşağıdaki gibi işlemektedir. 3 madde halinde ifade edilmiştir:

Veri Sahiplerinin Web Tarayıcıları Tarafından com.com.tr’a Gönderilen Veriler

COM.com.tr, web sitesine ya da aplikasyon adresine giriş yapılan web tarayıcısı tarafından tarafımıza otomatik olarak gönderilen bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler veri sahibinin internet servis sunucusunun IP adresi, işletim sisteminin adı ve tipi ile, web tarayıcının versiyonunu ve sair teknik hususları içermektedir.


Bu konu ile ilgili olarak, tarayıcının kullanıcı ile ilgili ne tür bilgiler gönderdiği, tamamıyla VERİ SAHİBİNİN sorumluluğu ve yetki alanında bulunan bir konudur. Bu nedenle com.com.tr, yalnızca kendisine iletilenler hakkında ve bunlar hakkındaki açık rızaya bağlı olarak veri işlemeye yetkilidir. Kullanıcıların konuyla ilgili tarayıcı bilgi akışını durdurmak istemeleri durumunda, bununla ilgili tedbirler tarayıcı üzerinden ve yine kendileri tarafından alınır. Konuyla ilgili bir sorumluluk kabulümüzde değildir.

 

Veri Sahibinin Elektronik Cihazına ve Tarayıcı ya da Tarayıcılarına Bir "Çerez (Cookie)" Yerleştirerek Edinilen Kişisel Veriler

COM.com.tr, kullanıcının bilgisayarının sabit diskine bir “etiket” yükleyerek hakkın bilgi toplayabilir. Bu etiket teknoloji dilinde “çerez” olarak bilinmektedir. com.com.tr, bahse konu çerez ve sair teknik bilgileri, yukarıda yazılı mesleki ve ticari amaçlarına ulaşmak için kullanabilecek olup, anılan durum yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olmasına bağlıdır.

Tarayıcının iletim biçimiyle ilgili ayarları değiştirerek çerezlerle ilgili iletim değiştirilebilir. Tarayıcının uyarlanmaması halinde, buna bağlı sonuçlar kabul edilmiş sayılır.

 

Veri Sahiplerinin Bilerek ve İsteyerek Sağladığı Kişisel Veriler

COM.com.tr,  bilerek ve isteyerek sağlanan veri ve bilgiler ile, yukarıda tanımlanan kişisel veri ve bilgileri toplamaktadır. Örnek olarak, veri sahiplerinin e-posta uyarıları almak için kaydolduğunda, bir formu doldurduğunda ya da tarafımıza geri bildirim için bir soru sorduklarında veya bir e-posta gönderdiklerinde sağladıkları veri ve bilgiler verilebilir.


İşbu aydınlatma protokolü ve bilahare akdedilecek kullanıcı sözleşmesinin okunması VEYA kabulü ile, verileri yukarıda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda ve sözü edilen ticari amaçlar için kullanabileceğimiz hususu kabul edilmiş olur.

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN YASAL HAKLARI

 

 1. COM.com.tr, verileri işbu aydınlatma protokolünde ve bilahare akdedilecek kullanıcı sözleşmesinde belirtilen hususlara uygun olarak işler. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, sözü edilen işlemeler, ancak veri sahibinin açık rızası ile mümkündür. Açık rızanın aranmadığı haller saklıdır.
 1. Veri sahibinin onayı, bahse konu işleme işlemlerini cari ve hukuka uygun hale getirmektedir. Bunun yanında, veri sahibinin de aşağıda sıralanan şu hakları yasal ve akdi olarak teminat altına alınmıştır. Şöyle ki;

 

Veri sahipleri;

* Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Verilerin aktarıldığı kişileri öğrenme,

* Verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

* Şartları oluştuğunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri alınması, ileriye etkili olarak sonuç doğuracak olup; geri alma anına değin gerçekleştirilen işlemeler hukuka uygunluğunu sürdürecektir.)

* Düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda meydana gelecek zararların tazminini talep etme (6098 s. TBK m. 49 uyarınca, veri sorumlusunun kusuru bulunması şartıyla) Haklarına sahiptir.


 1. COM.com.tr ’nin GÖSTERECEĞİ ÖZEN
 1. Kullanıcıların kişisel bilgi ve verileri, com.com.tra ait güvenli veri tabanlarında depolanır.
 1. com.com.tr, kişisel bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve uygun korumaları sağlamaktadır. Bu konuda objektif özeni göstermemize karşın bir zararın doğması halinde, tarafımıza herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

  

 1. NİHAİ HÜKÜMLER VE İLETİŞİM
 1. Kullanıcılarımızın kişisel veri ve bilgilerinin hukuki güvenlik çerçevesinde kalarak işlenmesinin sağlanması için gerekli adımları atmakla beraber, konuyla ilgili olan tüm hukuksal yükümlülüklerimize uygun hareket ettiğimizi belirtiriz. 6698 sayılı KVKK ve GDPR başta olmak üzere, konu ile ilgili hukuki normlardan doğan yükümlülüklerimize uygun olarak kullanıcı verilerinin işlendiğini ve koruma altında tutulduğunu; kimlik bilgilerini içeren verilerin, hukuka aykırı olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmayacağını önemle vurgularız.
 1. Veri sahiplerinin, işbu protokolde ya da bilahare akdedilecek kullanıcı sözleşmesindeki hususlarla ilgili iletişime geçmek için iletişim bölümünden e-posta atması mümkündür.